Vedtægter

§1

Selskabets formål er: At fremme otokirurgien i teoretisk, videnskabelig og klinisk henseende, at fremme det kollegiale sammenhold mellem otologer gennem et samarbejde med Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi.


§2

Selskabet består af 1) ordinære medlemmer, 2) korresponderende medlemmer, 3) æresmedlemmer

 

Ad 1: Som ordinære medlemmer kan bestyrelsen optage læger med aktiv interesse for otokirurgi og med gennemført oto-rhino-laryngologisk introduktionsstilling. Ansøgning om optagelse sendes til formanden med angivelse af et medlem, der anbefaler ansøgers optagelse, og dermed garanterer for ansøgers kvalifikationer. Deltagelse i selskabets møder forudsætter medlemskab. Foredragsholdere behøver dog ikke være medlemmer. Bestyrelsen kan invitere ikke-medlemmer til deltagelse i møder.

Optagelse i selskabet som ordinært medlem medfører forpligtigelse til samtidigt medlemskab af Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi.Ad 2: Korresponderende medlemmer foreslås af bestyrelsen og optages på generalforsamlingen ved simpel majoritet.

Korresponderende medlemmer kan endvidere optages i kraft af deres funktion som bestyrelsesmedlem i skandinaviske otokirurgiske selskaber, og tidsmæssigt er medlemskabet begrænset af perioden for denne funktion.

Korresponderende medlemmer fra skandinaviske foreningers bestyrelser kan overdrage deltagelse i DOKS årsmøde til andet bestyrelsesmedlem, således at andre bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere foreningen.

I tilfælde, hvor der ikke findes et otokirurgisk selskab i landet, kan det nationale otolaryngologiske selskab udpege et otokirurgisk aktivt medlem som deltager i årsmødet som selskabets repræsentant.


Ad 3: Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og optages på generalforsamlingen med 2/3 stemmers majoritet.


§3

Stemmeret har kun ordinære medlemmer samt æresmedlemmer, der før udnævnelsen var ordinære medlemmer.


§4

Udmeldelse af Selskabet sker skriftligt til bestyrelsen. Forslag om et medlems udelukkelse kan stilles af  bestyrelsen på en generalforsamling. Vedtagelsen kræver 2/3 stemmers majoritet.


§5

Selskabet afholder mindst ét møde årligt.


§6

Bestyrelsen består af 1) formanden, 2) næstformanden, 3) kassereren, 4) sekretæren. Bestyrelsen vælges ved simpel majoritet på en generalforsamling.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer fremsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formanden og sekretæren bør ikke afgå samtidig.


§7

Formanden repræsenterer Selskabet udadtil og leder dets virksomhed. Han fastsætter og leder møderne, ligesom han også bestemmer dagsordenen. Kassereren har ansvaret for Selskabets regnskab. Sekretæren udsender efter formandens anvisning alle skriftlige meddelelser til medlemmerne eller andre.


§8

Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingent for det følgende kalenderår fastsættes af den ordinære generalforsamling. Det opkræves forud. Korresponderende medlemmer og æresmedlemmer er kontingentfri. Det samme gælder ordinære medlemmer over 70 år.


§9

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes én gang årligt. Dagen for generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres skriftligt til alle medlemmer mindst 1 måned før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, må derefter i løbet af 1 uge indsendes til formanden, som dernæst mindst 1 uge før generalforsamlingen udsender dagsorden til medlemmerne. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent, 2) formanden aflægger beretning, 3) kassereren aflægger revideret regnskab og kontingent for næste år vedtages, 4) valg af bestyrelse i henhold til §6, 5) repræsentanter for Selskabets forskellige råd og udvalg aflægger beretning, 6) opstilling af kandidater og valg af råd og udvalg, 7) valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til §14, 8) eventuelt.

Ved generalforsamlingen kan kun stemmes om punkter, der er optaget på dagsordenen. Der stemmes almindeligvis ved håndsoprækning. Ved stemmelighed eller hvis blot ét medlem forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Hvis der er stemmelighed udsættes afgørelsen. Stemmeafgivelse kan ikke ske ved skriftlig fuldmagt.


§10

Ekstraordinære generalforsamlinger  kan indkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes inden 2 måneder, når 1/3 af Selskabets ordinære medlemmer forlanger det. Indkaldelse sker som for den ordinære generalforsamlings vedkommende.


§11

Generalforsamlingen kan ajourneres, dog ikke udover 1 måned.


§12

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og varetagelse af opgaver som: Kursus, symposium, studierejse eller  til varetagelse af faglige spørgsmål. Funktionsperiode: 3 år med mulighed for genvalg.


§13

Selskabet virker i samarbejde med Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi.


§14

Revisor samt en revisorsuppleant vælges ved en generalforsamling. Valgmåde og funktionstid: Revisoren vælges for 3 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted.


§15

Vedtægtsændringer  kræver en majoritet på 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.


§16

Selskabets rejselegat finansieres af ekstern sponsorering og administreres af bestyrelsen. Legatet uddeles årligt i en eller flere portioner efter ansøgning, der fremsendes elektronisk til selskabets sekretær senest en måned før årsmødet. Legatet tildeles fortrinsvis yngre, uddannelsessøgende medlemmer og størrelsen afhænger af antallet af ansøgere og mulighed for ekstern sponsorering. Økonomiske hensyn kan betinge, at legatet suspenderes.

 

Regler for rejselegatet:

 

Ansøgeren skal:

1. Være medlem af Dansk Otokirurgisk Selskab.

2. Forpligte sig at meddele selskabets medlemmer om resultatet af rejsen ved et foredrag på årsmødet senest 2 år efter tildeling, idet ansøgeren betragtes som selskabets udsending.

 

Ansøgningen skal:

a. Angive formål med den planlagte rejse.

b. Vedlægges et budget for rejsen.

c. Indeholde oplysning om der er søgt eller tildelt økonomisk støtte fra anden side.

 

Rejseformål kan være:

a. Studieophold af betydning for igangværende otologisk forskningsprojekt.

b. Aktiv kongresdeltagelse. Dokumentation herfor vedlægges. Medforfatterskab kvalificerer ikke.

c. Kursusdeltagelse af betydning for faglig, otokirurgisk udvikling.

 

Beløbsramme:

I 2008 planlægges uddeling af to portioner af 5.000 kroner.


Bedømmelse og udvælgelse:

a. Foretages af DOKS bestyrelse.

b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.

c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.

d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.


2. november 2014/SF